adw. dr Łukasz Stępkowski 2019-07-09T22:12:41+00:00

Project Description

Adw. dr Łukasz Stępkowski jest autorem dwudziestu artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa Unii Europejskiej, a także był prelegentem na ponad dwudziestu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim albo międzynarodowym. Adw. Łukasz Stępkowski jest wykładowcą w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr i prowadzi na owym Wydziale zajęcia w języku angielskim dla studentów, zazwyczaj z przedmiotów Introduction to EU State Aid Law oraz Antitrust Law. Temat pracy doktorskiej adw. Łukasza Stępkowskiego to „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”. Praca została pomyślnie obroniona 3 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mec. Stępkowski z zawodowego punktu widzenia zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, zazwyczaj w ramach toczącego się postępowania. Obejmuje to sporządzanie pism procesowych w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym, a także sądowo-administracyjnym. Prócz postępowań polskich, adw. Łukasz Stępkowski zajmuje się postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka („skarga strasburska”), a także postępowaniami prawa Unii Europejskiej. Mec. Stępkowski wykorzystuje swoje zainteresowania naukowe w dziedzinie pomocy państwa, świadcząc pomoc prawną w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Mec. Stępkowski jest również kierownikiem grantu naukowego pt. „Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w projekcie Preludium 9.
Z wykazem publikacji można zapoznać się pod adresem https://prawo.uni.wroc.pl/user/13256. Adw. Łukasz Stępkowski jest również czynnym zawodowo tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (nr wpisu TP/32/17).

Przykładowe publikacje dostępne on-line:

Selektywność systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja.

Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w kontekście private enforcement prawa UE dotyczącego pomocy państwa

National identity of a member state in European Union law in the context of relocation of migrants

Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego