Loading...
Usługi 2017-09-09T10:21:27+00:00

Zakres usług

Skarga do Strasburga

Sporządzanie skarg i reprezentacja przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – zajmujemy się Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka). Oferujemy sporządzanie  skarg i pism procesowych  przed ETPCz  w Strasburgu w języku polskim i angielskim.

Transgraniczne dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń na rzecz przedsiębiorstw w przypadku opóźnień w zapłacie lub braku zapłaty przez zagranicznych kontrahentów.

Międzynarodowe prawo rodzinne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie roszczeń alimentacyjnych na terenie UE, a także  prowadzimy sprawy  z zakresu prawa rodzinnego w tym  opieki  nad dziećmi, spraw rozwodowych i o podział majątku, a także na podstawie Konwencji Haskiej.

Prawo spółek

Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie rejestracji spółek na terenie Wielkiej Brytanii jak i doradztwa organom spółek mających siedzibę w Wielkiej Brytanii lub oddział bądź przedstawicielstwo w Polsce.
Wspólnicy reprezentowali klientów w sporach między wspólnikami czy członkami zarządu takich spółek a samą spółką.

 1. Sporządzanie skarg i reprezentacja przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – zajmujemy się Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka). Oferujemy sporządzanie  skarg i pism procesowych  przed ETPCz  w Strasburgu w języku polskim i angielskim.
 2. Odszkodowania na terenie UE – oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń we wszystkich krajach UE. Współpracujemy z kancelariami z większości jurysdykcji UE.
 3. Międzynarodowe prawo rodzinne – świadczymy pomoc prawną w zakresie roszczeń alimentacyjnych na terenie UE, a także  prowadzimy sprawy  z zakresu prawa rodzinnego w tym  opieki  nad dziećmi, spraw rozwodowych i o podział majątku, a także na podstawie Konwencji Haskiej.
 4. Prawo konkurencji –  zajmujemy się zagadnieniami prawa konkurencji, zarówno prawa polskiego jak i prawa konkurencji Unii Europejskiej, w tym związanego z porozumieniami, praktykami uzgodnionymi i innymi ograniczeniami konkurencji.
 5. Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe – świadczymy usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego lub prawa karnego skarbowego, podejmując się powołania obrońcy lub funkcji oskarżyciela posiłkowego. Prowadzimy sprawy karne z elementem transgranicznym, w tym z elementami prawa Unii Europejskiej.
 6. Prawo pomocy państwa (pomocy publiczna) – adw. Łukasz Stępkowski zawodowo i naukowo zajmuje się pomocą państwa, zwaną również w Polsce pomocą publiczną. Adw. Łukasz Stępkowski świadczył pomoc prawną na rzecz podmiotów udzielających pomocy (w tym pomocy de minimis) zarówno na poziomie podmiotu wydatkującego pomoc, jak i pośrednika finansowego, a także na rzecz beneficjentów pomocy. Praca doktorska zatytułowana „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa” jest przez ww. wspólnika sporządzana w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adw. Łukasz Stępkowski jest ekspertem z dziedziny „Pomoc publiczna” w RPO 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego i Województwa Zachodniopomorskiego. Artykuły i notki z zakresu pomocy państwa można przeczytać w naszej zakładce ‘Blog’.
 7. Prawo własności intelektualnej- zarówno doświadczenie zawodowe w sektorze  Fashion (stanowiska kierownicze w jednej z największych spółek na świecie-Inditex Group oraz skandynawskiej spółce KappAhl)  jak i  zainteresowania naukowe radcy prawnego Izabeli Konopackiej (praca nad  doktoratem: “Prawo mody w regulacjach Unii Europejskiej”) pozwala na zapewnienie pomocy prawnej w zakresie roszczeń związanych z bezprawnym naruszeniem praw własności intelektualnej  przez osoby trzecie,  w tym w sprawach dotyczących m.in. używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych, bezprawnego wykorzystania patentów i wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych, bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach, naruszania praw do znaków renomowanych, naśladownictwa produktów i nieuczciwej reklamy.
  Kancelaria współpracuje z doświadczonym rzecznikiem patentowym, stąd oferujemy pomoc w rejestracji znaków towarów i zgłaszaniu patentów objętych ochroną zarówno z zakresu jednej, jak i kilku  jurysdykcji  (EUIPO).
  Artykuły z obszaru Prawa mody (Fashion Law) dostępne są na naszym blogu.
 8. Transgraniczne dochodzenie roszczeń na rzecz przedsiębiorstw w przypadku opóźnień w zapłacie lub braku zapłaty przez zagranicznych kontrahentów.
 9. Prawo spółek –  nasze doświadczenia umożliwiają świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym w zakresie:
  • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
  • zawierania umów między wspólnikami,
  • sporów między wspólnikami,
  • bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
  • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

  Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie rejestracji  spółek na terenie Wielkiej Brytanii jak i doradztwa  organom spółek mających siedzibę w Wielkiej Brytanii lub oddział bądź przedstawicielstwo w Polsce.
  Wspólnicy reprezentowali klientów w sporach między wspólnikami czy członkami zarządu takich spółek a samą spółką.

 10. Prawo pracy – doradzamy w zakresie prawa pracy w aspekcie polskim i unijnym. Prowadzimy także spory sądowe z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju. Zajmujemy się ubezpieczeniami społecznymi.
 11. Prawo administracyjne – doradzamy i reprezentujemy w dziedzinie prawa administracyjnego, w tym również samorządowego i oświatowego.

We wszystkich powyższych sprawach:

 • odpowiadamy na zapytania i przygotowujemy opinie prawne,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym – cywilnym, karnym i sądowoadministracyjnym lub w postępowaniu administracyjnym bądź podatkowym.
 • sporządzamy wezwania,  umowy, raporty, regulaminy, uchwały, pisma procesowe oraz inne dokumenty w języku angielskim
 • prowadzimy negocjacje także w języku angielskim,
 • przygotowujemy ugody.

Dlaczego Law and Legal?

Kwalifikacje i doświadczenie

Wspólnicy kancelarii – radca prawny i mgr  filologii angielskiej Izabela Konopacka oraz adwokat i tłumacz przysięgły Łukasz Stępkowski  oferują klientom kancelarii świadczenie pomocy prawnej w języku angielskim w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy.

Korzystanie z usług Kancelarii daje możliwość uzyskania pomocy prawnej dotyczącej sprawy transgranicznej (t.j. z pogranicza polskiej i obcej jurysdykcji) bez konieczności uprzedniego tłumaczenia z języka angielskiego jakichkolwiek dokumentów, w tym pism procesowych.

Dodatkowo  kwalifikacje wspólników Law and Legal jak i dotychczasowe doświadczenie pozwalają nam reprezentować interesy zagranicznych  klientów indywidualnych,  przedsiębiorców i klientów korporacyjnych na terenie Polski  na każdym etapie, w tym także na etapie sądowym. Oferujemy pomoc prawną w języku angielskim na etapie negocjacji, przy zawieraniu ugód, opiniujemy umowy zawierane w języku angielskim pod względem identyfikacji ryzyk dla stron umowy i zgodności klauzul umownych z polskimi przepisami prawa.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w kontaktach z zagranicznymi pełnomocnikami i organami.

Współpracujemy na terenie Wielkiej Brytanii z profesjonalnymi pełnomocnikami (“solicitors”) mających prawo reprezentacji przed wszystkimi sądami (advocacy certificates) w Wielkiej Brytanii zarówno w obszarze prawa rodzinnego, handlowego jak i dochodzeniu odszkodowań.

Dostępność

Jesteśmy dostępni dla klientów kancelarii bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania praktycznie cały czas. Można komunikować się z nami osobiście w biurze we Wrocławiu, telefonicznie lub mailowo. Cenimy czas klientów kancelarii, a naszym priorytetem jest udzielenie skutecznej  pomocy w każdej sprawie, którą się zajmujemy.

Zaufanie i dbałość o interesy klienta

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i adwokata oraz właściwego świadczenia usług prawnych.

Służymy rzetelną oraz fachową poradą zgodnie  z zasadami etyki obowiązującymi profesjonalnych pełnomocników.

Kompleksowa pomoc prawna

Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców jak i spółek. Dostarczamy rozwiązania prawne  w prostych sprawach jak i w sprawach o niezwykle skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Nasi klienci mogą skorzystać z pomocy prawnej jednorazowej jak i stałej opieki prawnej.

Indywidualne podejście

Dostosowujemy świadczone usługi do  potrzeb  naszych klientów.

Badamy dokładnie zarówno potrzeby klientów kancelarii jak i poszukujemy optymalnych rozwiązań.

Zaangażowanie i kreatywność.

Dbamy, aby każdy klient kancelarii miał poczucie, iż jego sprawa  jest dla nas ważna i  zawsze szukamy rozwiązań, nawet w sprawach pozornie niemożliwych do rozwiązania – ponieważ prawo i  język angielski to nasza pasja.